مدل ALC 320

جرثقیل 10 تن مفصلی

فایل‌های محصول
اطلاعات فنی ALC 320 دانلود

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور باربرداری
  30,000   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری
  10,000   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 4/3 متری
  6,920   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 6 متری
  4,780   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 8 متری
  3,630   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 10/2 متری
  2,900   کیلوگرم
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  14/4   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  10/2   متر
 • تعداد بوم ها
  3   عدد
 • تعداد ثابت کننده ها
  4   عدد
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  420   درجه
 • حداکثر تعداد بوم قابل نصب
  5   عدد
 • وزن دستگاه
  3,500   کیلوگرم
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 18   تن
 • وضعیت کنترل
  با استفاده از اهرم های فرمان دهنده هیدرولیکی در طرفین شاسی