مجوزها:

افتخارات:

 • بازدید مقام معظم رهبری از غرفه لجور سال 1379
 • دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهور در سال 1382
 • كارآفرين نمونه استان مركزي در سال 1380
 • واحد صنعتی نمونه کشور در سال 1381
 • واحد صنعتی نمونه کشور در سال 1382
 • كارآفرين نمونه استان مركزي در سال 1384
 • پیشکسوت نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 1389
 • واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 95
 • پژوهشگر برتر حوزه فناور برتر در سال 95
 • برند برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی سال 1395
 • نشان تجاری برتر استان مرکزی سال 1395