مدل ALC 100

جرثقیل 3 تن مفصلی

فایل‌های محصول
اطلاعات فنی ALC 100 دانلود

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور باربرداری
  9,000   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 2/43 متری
  3,460   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری
  3,000   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع3/72 متری
  2,380   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 5/32 متری
  1,650   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 7 متری
  1,250   کیلوگرم
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  10/5   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  7/21   متر
 • تعداد بوم ها
  2   عدد
 • تعداد ثابت کننده ها
  4   عدد
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  380   درجه
 • حداکثر تعداد بوم قابل نصب
  4   عدد
 • وزن دستگاه
  1,300   کیلوگرم
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 6   تن
 • وضعیت کنترل
  با استفاده از اهرم های فرمان دهنده هیدرولیکی در طرفین شاسی