مدل ALC 220

جرثقیل 7 تن مفصلی

فایل‌های محصول
اطلاعات فنی ALC 220 دانلود

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور باربرداری
  19,880   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 2/59متری
  7,320   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 2/70متری
  7,000   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 4/32 متری
  4,600   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 6/42متری
  3,045   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 8/52 متری
  2,300   کیلوگرم
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  12/5   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  8/6   متر
 • تعداد بوم ها
  2   عدد
 • تعداد ثابت کننده ها
  4   عدد
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  400   درجه
 • حداکثر تعداد بوم قابل نصب
  6   عدد
 • وزن دستگاه
  2,600   کیلوگرم
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 19   تن
 • وضعیت کنترل
  با استفاده از اهرم های فرمان دهنده هیدرولیکی در طرفین شاسی